Κέντρο Καταμέτρησης & Φύλαξης Μετρητών & Αξιών

Η SPS Private Security Services Ltd παρέχει την Υπηρεσία Επεξεργασίας, Καταμέτρησης και Φύλαξης μετρητών και άλλων αξιών.

Η υπηρεσία προσφέρεται στις εταιρείες/αλυσίδες λιανικού εμπορίου, σε οργανισμούς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως στο τομέα υπηρεσιών, στον κατασκευαστικό τομέα, στον ξενοδοχειακό τομέα, στον τομέα εκπαίδευσης, στο δημόσιο και ευρύτερο τομέα και ειδικότερα στον τραπεζικό τομέα.

Στον τομέα Λιανικού Εμπορίου αλλά και στους άλλους τομείς της οικονομίας που αναφέρονται πάρα πάνω, παρέχονται οι πάρα κάτω υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες του Πελάτη:

 • Μεταφορά μετρητών
 • Εφοδιασμός Κερμάτων
 • Καταμέτρηση μετρητών
 • Φύλαξη μετρητών και άλλων αξιών

Στον Τραπεζικό Τομέα παρέχονται μεταξύ άλλων οι πάρα κάτω υπηρεσίες:

 • Ανακύκλωση του Ευρώ, όπως προβλέπεται από τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 • Αποσυμφόρηση και εφοδιασμός καταστημάτων με μετρητά
 • Παραλαβή και παράδοση μετρητών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
 • Καταμέτρηση και φύλαξη μετρητών πελατών της Τράπεζας
 • Φύλαξη κεντρικού αποθεματικού της Τράπεζας
 • Φύλαξη ΝΗΤΟ
 • Αποσυμφόρηση ATM
 • Αποσυμφόρηση καταθετικής μηχανής από τις εγκαταστάσεις του πελάτη.