Σεμινάρια - Εκπαιδεύσεις

Η SPS Private Security Services Ltd παρέχει σεμινάρια τα οποία μπορούν να ενταχθούν κάτω από τα μονοεπιχειρησιακά προγράμματα της ΑvΑΔ, ώστε ο πελάτης να επωφεληθεί τη σχετική χορηγία.

Ενδεικτικά σεμινάρια:

 • Προστασία Ξενοδοχείων (Hospitality Security)
 • Πυρκαγιά – Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης - Χρήση Πυροσβεστήρα - Σχέδιο Εκκένωσης κτιρίου
 • Ασφάλεια και Υγεία στον χώρο Εργασίας
 • Ευαισθητοποίηση Σχετικά με την Ασφάλεια (Security Awareness)
 • Γενικός Κανονισμός για την Προστασία ∆εδομένων GDPR - Κατανόηση και Εφαρμογή
 • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO) ευθύνες & αρμοδιότητες
 • Εκπόνηση εκτίμησης αντικτύπου (Privacy Impact Analysis)
 • ∆ιαχείριση Κινδύνου (Risk Management) βάσει του διεθνούς πρότυπου ISO 31000 - Πρακτική Εφαρμογή
 • Ανάλυση Επιπτώσεων στην Επιχείρηση και Καταγραφή Πλάνου Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity) - Πρακτική Εφαρμογή
 • Εφαρμογή Συστήματος ∆ιαχείρισης Καταπολέμησης της ∆ωροδοκίας (ISO 37001)
 • Ληστεία – Μέτρα Πρόληψης και Αντιμετώπισης
 • Λεκτική Βία
 • ∆ιαχείριση Κρίσης
 • Καλές Πρακτικές ελέγχου στο Food & Beverage
 • Πρακτική Εφαρμογή του HACCP
 • Εκπόνηση πλάνου διαχείρισης περιστατικό ασφαλείας προσωπικών δεδομένων