Δήλωση Πολιτικής της Ιδιωτικότητας

Η SPS Private Security Services Ltd η «εταιρεία» είναι ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και παρέχει υπηρεσίες όπως φυλάξεις, χρηματαποστολές, περιπολίες, υπηρεσίες κεντρικού σταθμού λήψης και διαχείρισης σημάτων, υπηρεσίες καταμέτρησης επεξεργασία και φύλαξης χαρτονομισμάτων και αξιών, υπηρεσίες συνοδείας σημαντικών προσώπων (VIP Protection), υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων και κερμάτων και υπηρεσίες καθαρισμού «από τώρα και στο εξής Υπηρεσίες». Ο οποιοσδήποτε επηρεαζόμενος, προκειμένου να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του ή εάν έχει οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – DPO της εταιρείας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

 • SPS Private Security Services Ltd
 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
 • Θεοτόκη 6, 1055 Λευκωσία
 • Τ.Θ. 27339, 1644 Λευκωσία, Κύπρος
 • Τηλ.: 22265200
 • Φαξ: 22751023
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@spssecurity.com.cy

Δέσμευση

Η SPS Private Security Services Ltd δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα του προσωπικού, των πελατών και των συνεργατών της και να χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα τους με διαφάνεια. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που η εταιρεία συλλέγει ή/και επεξεργάζεται σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών που η εταιρεία παρέχει.

Η εταιρεία θα προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την Δήλωση Πολιτική της Ιδιωτικότητας και σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος (Ν.125(Ι)/2018) όπως αυτός τροποποιείται από καιρό εις καιρόν και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 « ΓΚΠΔ-GDPR»

Τα Προσωπικά Δεδομένα που η Εταιρεία Επεξεργάζεται και με ποια βάση

Η εταιρεία είναι αναγκαίο να συλλέγει από τους πελάτες/συνεργάτες και το προσωπικό της, τα ελάχιστα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία λαμβάνονται στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών που με βάση την εκάστοτε σύμβαση με τον πελάτη/συνεργάτη καλείται να εκτελέσει ή στο πλαίσιο της σχέσης εργοδότη και εργοδοτούμενου, με το προσωπικό της. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, χωρίς περιορισμό, είναι: ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, ο αριθμός τηλεφώνου εργασίας, ο αριθμός τηλεομοιότυπου (φαξ), η διεύθυνση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας, η διεύθυνση κατοικίας (όπου αυτό ενδείκνυται), η διεύθυνση εργασίας, τα επαγγελματικά δεδομένα όπως τίτλος /βαθμός εργασίας/θέση εργασίας, εγγραφές τηλεφωνικών κλήσεων (εισερχόμενων και εξερχόμενων), εγκατάσταση συστημάτων γεωεντοπισμού (όπου αυτό ενδείκνυται), καταγραφή εικόνων από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και τραπεζικά δεδομένα.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητο να ανακτούνται, να τυγχάνουν επεξεργασίας και να τηρούνται σε αρχείο για:

 • την εκτέλεση της όποιας σύμβασης της εταιρείας με τον πελάτη /συνεργάτη/προσωπικό
 • τη διευκόλυνση της επικοινωνίας της εταιρείας με τον πελάτη/συνεργάτη, λόγω της πελατειακής ή άλλης σχέσης
 • να αποδεικνύεται ότι συγκεκριμένη συνομιλία έλαβε χώρα και είχε συγκεκριμένο περιεχόμενο
 • την ασφάλεια του προσωπικού και των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και των πελατών της

Εφόσον ο πελάτης/συνεργάτης/προσωπικό έχει δώσει τη ρητή και συγκεκριμένη συγκατάθεσή του για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς εκτός από αυτούς που αναφέρονται πιο πάνω, η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας βασίζεται στη συγκεκριμένη συγκατάθεση του.

Ο πελάτης/συνεργάτης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Όμως οποιαδήποτε ανάκληση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων πριν από την ανάκληση.

Επιπρόσθετα από τα πάρα πάνω, όπου είναι απαραίτητο, η εταιρεία ενδέχεται να συλλέγει και να διαχειριζόμαστε δεδομένα πέρα από αυτά που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των συμβατικών και/ή νομικών της υποχρεώσεων, για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων της ή των νόμιμων συμφερόντων τρίτων που σχετίζονται με την εταιρεία.

Τα δεδομένα και/ή οι πληροφορίες επεξεργάζονται ανάλογα για λόγους που σχετίζονται με τα επιχειρηματικά και/ή εμπορικά συμφέροντα της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις ελευθερίες καθώς και τις εύλογες προσδοκίες των πελατών/συνεργατών και του προσωπικού της εταιρείας.

Τέτοιου είδους επεξεργασία ενδέχεται να είναι:

 • Δημιουργία νόμιμων αξιώσεων και υπεράσπιση της εταιρείας σε νομικές και δικαστικές διαδικασίες
 • Έρευνες αγοράς και ποιότητας των υπηρεσιών της εταιρείας, νοουμένου ότι ο πελάτης συνεργάτης δεν έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του για το σκοπό αυτό
 • Επεξεργασία για την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (φωτογραφίες και βίντεο για διαφημιστικό υλικό και προώθησης της εταιρείας με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα)
 • Για σκοπούς προσδιορισμού πιστωτικών κινδύνων, διαβούλευση και ανταλλαγή δεδομένων με φορείς παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας (Άρτεμις)
 • Διαβούλευση και ανταλλαγή δεδομένων με Αστυνομία, για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων και προστατευτικών μέτρων από εγκληματικές ενέργειες.
 • Επεξεργασία για αποτροπής κλοπής, πρόληψη και διερεύνηση διαφόρων εγκλημάτων σε συνεργασία με την αστυνομία.
 • Λήψη μέτρων και διαδικασιών για λόγους ασφάλειας (κλειστό κύκλωμα βίντεο παρακολούθησης, σύστημα ελέγχου πρόσβασης και μέτρα κατά παράνομης εισόδου σε χώρους της εταιρείας).

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων

Εντός της εταιρείας, τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο από τα τμήματα και/ή το προσωπικό της εταιρείας που έχει αρμοδιότητα με βάση τη φύση της εργασίας του, να τα επεξεργάζεται και έχει υπογράψει σχετική συμφωνία μη αποκάλυψης και εμπιστευτικότητας με την εταιρεία, νοουμένου ότι είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων της εταιρείας ή όταν έχει δοθεί συγκατάθεσή από τον πελάτη/συνεργάτη/προσωπικό για τη συγκεκριμένη επεξεργασία ή όπου η εταιρεία έχει έννομο συμφέρον.

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών/συνεργατών δυνατόν να ληφθούν από παρόχους υπηρεσιών ή/και προμηθευτές με τους οποίους η εταιρεία έχει συνάψει συμβατικές σχέσεις, με τις οποίες αναλαμβάνουν να τηρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία δεδομένων σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων, πάντοτε με τη συγκατάθεση τους. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν θα αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα πελατών/συνεργατών/προσωπικού της σε τρίτους, για σκοπούς της δικής τους εμπορικής προώθησης ή/και διαφήμισης.

Η εταιρεία ενδέχεται να αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών/συνεργατών και του προσωπικού της σε δημόσια αρχή, στη περίπτωση που η εταιρεία έχει νομική υποχρέωση να το πράξει ή επιτρέπεται από συγκεκριμένη νομοθεσία ή έχει τη συγκατάθεση των πελατών/συνεργατών και του προσωπικού της ή υπάρχει δικαστικό ένταλμα προς εκτέλεση.

Αποδέκτης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών/συνεργατών ενδέχεται να είναι και η αστυνομία σε περίπτωση που στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης, πρέπει να ενημερωθεί η αστυνομία λόγο κακόβουλων ενεργειών και πράξεων σε βάρος της περιουσίας των πελατών/συνεργατών αλλά και την ασφάλεια τόσο των ιδίων όσο και της περιουσίας τους.

Χρόνος φύλαξης προσωπικών δεδομένων

Για τους λόγους που περιγράφονται πάρα πάνω, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρούνται από την πλευρά της εταιρείας σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο για χρονικό διάστημα όσο και η σύμβαση μεταξύ πελάτη/συνεργάτη/προσωπικό της, εκτός και αν άλλη νομοθεσία υποχρεώνει την εταιρεία να διατηρεί τα στοιχεία αυτά για συγκεκριμένους λόγους και αν η εταιρεία το κρίνει σκόπιμο για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Η εταιρεία δεσμεύεται να λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων πελατών/συνεργατών/προσωπικού της κατά το χρόνο φύλαξης τους από την εταιρεία.

Αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Η λήψη αποφάσεων με αυτοματοποιημένη διαδικασία πραγματοποιείται όταν ένα ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τη λήψη απόφασης, χωρίς τη μεσολάβηση ανθρώπινης παρέμβασης. Η εταιρεία δεν εφαρμόζει τέτοιας μορφής διαδικασίας και σε περίπτωση κατά την οποία αυτό θα εφαρμοστεί θα ενημερώσει κατάλληλα τους πελάτες/συνεργάτες/προσωπικό της.

Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται σε μια ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται όταν επισκέπτεται κάποιος μια ιστοσελίδα. Η εταιρεία δεν εφαρμόζει τέτοιας μορφής διαδικασίας και σε περίπτωση κατά την οποία αυτό θα εφαρμοστεί θα ενημερώσει κατάλληλα τους πελάτες/συνεργάτες/προσωπικό της.

Τα δικαιώματα που παρέχει η Νομοθεσία/Κανονισμός στο πελάτη/συνεργάτη της εταιρείας

Να έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να παραλάβει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται. Για να ζητηθεί και να παραληφθεί το σχετικό αντίγραφο μπορεί ο πελάτης/συνεργάτης να επικοινωνήσει με την εταιρεία.

Να ζητήσει τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να διορθώσει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα.

Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»). Αυτό επιτρέπει να ζητήσει να διαγραφούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν πιστεύει ότι δεν θέλει να συνεχίσει να τηρεί από την πλευρά της η εταιρεία, εκτός και αν η εταιρεία νομιμοποιείται για την τήρηση τους με άλλους τρόπους.

Να αντιταχθεί στην τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται (γνωστό ως «δικαίωμα εναντίωσης») όταν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με την κατάστασή του πελάτη/συνεργάτη, που τον κάνει να θέλει να αντιταχθεί στην τήρηση τους για αυτό το λόγο. Εάν ο πελάτης/συνεργάτης υποβάλει ένσταση, δεν θα τηρούνται από την πλευρά της εταιρείας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται για τον συγκεκριμένο πελάτη/συνεργάτη, εκτός εάν η εταιρεία είναι σε θέση να αποδείξει ότι η επεξεργασία γίνεται με νόμιμους τρόπους, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. Δικαίωμα να αντιταχθεί έχει επίσης στην περίπτωση κατά την οποία η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών της εταιρείας.

Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό επιτρέπει να ζητήσει να περιοριστεί η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή να χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μόνο για ορισμένες περιπτώσεις, εάν:

 • δεν είναι ακριβή, μέχρι να εξακριβωθεί η ορθότητα τους,
 • έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, αλλά δεν επιθυμεί να διαγραφούν,
 • δεν χρειάζονται πλέον, αλλά θέλει να τηρούνται για χρήση τους σε πιθανές νομικές αξιώσεις,
 • έχει ήδη ζητηθεί να σταματήσει από την πλευρά της εταιρείας η τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά περιμένετε να επιβεβαιωθεί εάν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι να τηρούνται από την πλευρά της εταιρείας.

Να ζητήσει να λάβει ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς ή/και εταιρείες ή για οποιαδήποτε δική σας χρήση. Έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του, απευθείας από την εταιρεία σε άλλους οργανισμούς ή/και εταιρείες που θα κατονομάσει (γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων).

Να αποσύρει τη συγκατάθεση που έχει δοθεί σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του, ανά πάσα στιγμή. Να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από τον πελάτη/συνεργάτη.

Προκειμένου να ασκηθεί οποιοδήποτε από τα δικαιώματά ή εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών/συνεργατών της εταιρείας, μπορεί ο πελάτης/συνεργάτης της εταιρείας να επικοινωνήσει με την εταιρεία τηλεφωνικά ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@spssecurity.com.cy

Δικαίωμα υποβολής παραπόνου και καταγγελίας στην εποπτική αρχή.

Εάν έχει ασκηθεί κάποιο ή όλα τα δικαιώματά για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο πελάτης/συνεργάτης της εταιρείας εξακολουθεί να έχει προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τηρούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του ή δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από την εταιρεία, έχε το δικαίωμα να υποβάλει παράπονο στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας, στο τηλέφωνο της εταιρείας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@spssecurity.com.cy

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία έχει πάντοτε διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει/αναθεωρήσει την παρούσα Πολιτική σε χρόνο που η εταιρεία κρίνει απαραίτητο. Στην περίπτωση που η εταιρεία προβεί σε τροποποίηση/αναθεώρηση στην σχετική πολιτική της, θα προβεί ταυτόχρονα σε σχετική ενημέρωση στους πελάτες/συνεργάτες της και θα τροποποιεί ανάλογα την ημερομηνία αναθεώρησης της.

Η εταιρεία συστήνει στους πελάτες/συνεργάτες της να προβαίνουν σε περιοδικούς ελέγχους στην συγκεκριμένη πολιτική της εταιρείας ώστε να είναι ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά τους δεδομένα.